Dr Beeri Käller

IMG_1690.JPG

Unsere Käller kasch du fyr dii Aalass miete. Unsere Källerwirt dr Joel freut sich uff dini Afroog.

Dr Käller findsch an dr Leimestrooss 49, z' Basel.

Afroog Källermieti

Dangge für dini Afroog. ich wird mi sobald als möglich bi dir mälde.